998 lub 112 pbzodek@gmail.com

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie

Rok 1881

Z informacji uzyskanych od starszych ludzi , byłych pracowników majątku ziemskiego w Pępowie , którego właścicielem był w owym czasie von Hansemann . Ustalono , że w 1881 roku von Hasemann wybudował cegielnie i rozpoczął produkcje w większości na potrzeby własne . Przebudowując i budując budynki gospodarcze. Obawiając się pożarów zakupił dla swoich gospodarstw w Pępowie , Siedlcu i Babkowicach sikawki ręczne z kompletem węży , prądownic , wiader i bosaków. Beczkowozy do wody były we wszystkich gospodarstwach.
Wymienione wyżej fakty miały wpływ na powstanie straży pożarnej.
W tamtych latach zarządcą majątku był pan Berger , który na polecenie właściciela zorganizował w tych gospodarstwach grupy ogniowe ze swoich pracowników . Pracownicy ci mieli prace na miejscu a, byli to kowale , ślusarze , kołodzieje . W pępowskiej ślusarni pracowali wtedy Herman , Boltz oraz Frantz .

Rok 1916

W latach 1916-1939 aktywny udział w straży pożarnej w Pępowie brali:
Krzyżyn Józef
Jankowiak Jan
Wachowiak Franciszek
Handke Ryszard
Kierownikiem gospodarstwa w Pępowie był Pilzen a następnie Kriger.
W latach tych właścicielem majątku był zięć von Hosemanna major
von Oertzen , który również dbał o sprzęt i straż pożarną.
W latach 1881 do 1895 sikawki były często używane do gaszenia pożarów m.in. w Pogorzeli , gdzie spaleniu uległa większa część miasta. Gaszono również pożary na terenie Pępowa i przyległych wsi , które wybuchały ze względu na łatwopalne pokrycia dachowe (słoma,trzcina). Wiele pożarów powodowały wyładowania atmosferyczne.
W okresie międzywojennym zorganizowano Ochotniczą Straż Pożarną
a jej założycielami byli:
Thiel Michał
Kupczyk Ludwik
Jakubowski Piotr
Thiel Marceli

Rok 1932

W 1932 roku OSP Pępowo gasiła pożar stodoły w Siedlcu u rolnika Trawińskiego Jana a w 1938 pożar obory w majątku w Gębicach , którego przyczyną było uderzenie pioruna. W okresie międzywojennym sprawy pożarowe prowadził w starostwie gostyńskim Perczyński.

W czasie okupacji właścicielem majątku ziemskiego w Pępowie był
Grozer , który pilnował przestrzegania przepisów p-poż. i sprawował
opiekę nad Strażą Pożarną , której prezesem był Thiel Michał ,
naczelnikiem Troczyński Jan
skarbnikiem Czerwiński Jan
Po zakończeniu II wojny prezesem OSP był Kupczyk Ludwik
naczelnikiem Thiel Marceli

Rok 1947

Od 1948 do 1954 roku naczelnikiem OSP Poprawa Władysław
zastępcą do spraw technicznych Paluszkiewicz Józef
a sprawy kulturalno-oświatowe prowadził Markowski Stefan .
W okresie tym gaszono pożary w:-1950 roku ugaszono w zarodku pożar pałacu Pępowie-1957 roku pożar stodoły w Siedlcu

W 1947 roku OSP Pępowo otrzymała motopompę Standard o wydajności
1400 l /min. od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu ,
w 1952 roku wymieniono ją na motopompę M-800 „Leopoldia”.
OSP Pępowo było jednostką typu M-1
Komendantem Powiatowym był w tym czasie Sobierajski Józef
Komendantem Gminnym Wendzonka Piotr .
W 1957 roku powstały zarządy powiatowe i zarządy OSP.
Skład Zarządu OSP Pępowo był następujący:
prezes – Poprawa Władysław
naczelnik – Busz Mieczysław
skarbnik – Ślązki Marian
sekretarz – Kaczmarek Stanisław
Pępowo należało w tym czasie do rejonu Krobia , gdzie komendantem
gminnym był Bogulski Stanisław. Od 1960 do 1980 roku komendan-tem gminnym w Pępowie był Poprawa Władysław.

Rok 1962

W 1962 roku OSP Pępowo została jednostką zakładową. W tym samym roku otrzymała z Komendy Powiatowej w Gostyniu samochód „Lublin”,
przystosowany do przewozu sprzętu p-poż. Kierowcami byli:
Troczyński Stanisław
Stankowski Dionizy
W 1963 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie OSP w Pępowie:
prezes – Pachczyński Henryk
naczelnik – Poprawa Władysław
skarbnik – Troczyński Stanisław
sekretarz – Bujakiewicz Bronisław

Rok 1967

W 1967 roku jednostke OSP w Pępowie przekwalifikowano z M-1 na typ S-1. W tym samym roku OSP w Pępowie otrzymała samochód „Star 20” typ GM-800 , który był na wyposażeniu do 1980 roku. W 1975 roku dokonano kolejnego wyboru Zarządu OSP w Pępowie:
prezes – Szymkowiak Jan
naczelnik – Poprawa Władysław
skarbnik – Troczyński Stanisław
sekretarz – Bujakiewicz Bronisław
W zawodach powiatowych zorganizowanych w 1970 roku w Pępowie
Typ-S OSP Pępowo zajeła II miejsce , a w 1972 roku w Szelejewie III
W latach 70-tych OSP Pępowo brało udział w gaszeniu pożarów na terenie gminy oraz rejonu Gostyń , między innymi pożaru stodoły na folwarku Bielawy , budynku mieszkalnego w Gostyniu oraz budynków gospodarczych w Pijanowicach , Chwałkowie , Gumienicach , Pogorzeli , Kobylinie . Początek lat 90-tych i do cheili obecnej szczególnie w okresie letnim to duże zagrożenie i nasilenie pożarów lasów , w gaszeniu których pępowscy strażacy brali udział: m.in. na terenie górowskim i sąsiednich gminach.

Rok 1979

W 1979 roku wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli:
prezes – Nalazek Józef
naczelnik – Szymkowiak Jan
sekretarz – Bujakiewicz
skarbnik – Troczyński Stanisław
W 1980 roku nastąpiła zmiana prezesa a został nim:Tobolski Ryszard
Od 1982 do 1986 roku prezesem był Muszyński Marek ,
a sekretarzem Tobolski Ryszard .
W 1980 roku jednostka otrzymała nowy samochód pożarniczy
„Star 244” typ GBA 2,5/1600. Szkolenie i zapobieganie pożarom , a także wyniki w zawodach sportowo-pożarniczych znacznie wzrosły.
W 1986 roku jednostka otrzymała drugi samochód pożarniczy „Żuk”
GLM-8 i została przekwalifikowana na jednostkę typu S-2.
W tym roku nastąpiła także zmiana Zarządu OSP Pępowo.
W skład Zarządu weszli:
prezes – Małecki Andrzej
naczelnik – Szymkowiak Jan
sekretarz – Grobelny Krzysztof
skarbnik – Troczyński Stanisław
gospodarz – Tobolski Roman

Rok 1993

17 grudnia 1993 roku odbyło się uroczyste otwarcie Strażnicy OSP .
Jest to nowo wybudowany obiekt z czteroma garażami i zapleczem socjalnym oraz centralnym ogrzewaniem 11 maja 1994 roku jednostka otrzymuje trzeci samochód ratowniczo-gaśniczy „Mercedes-Benz” przeznaczony do ratownictwa drogowego i technicznego i zarazem została jednostką typu S-3 . Jest to dar od druhów strażaków z Dodewaard w Holandi , którzy od kilku lat są zaprzyjaźnieni z naszą gminą.

20 lutego 1995 roku jednostka OSP Pępowo została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Co oznacza , iż w razie potrzeby będzie działała na terenie całego kraju. Jest to bardzo duże zobowiązanie , które ciąży na strażakach z naszej jednostki . Dlatego druhowie poprzez kursy i ćwiczenia organizowane przez Komendę Powiatową w Gostyniu , podnoszą swoje umiejętności i stan wyszkolenia. by podczas akcji ratowniczo-gaśniczych działać jak najskuteczniej i bezpiecznie.

Rok 1996

12 stycznia 1996 roku na walnym zebraniu wybrano zarząd w składzie :
prezes – Andrzej Małecki
naczelnik – Jan Szymkowiak
wiceprezes – Mateusz Wujczak
wiceprezes – Kazimierz Górski
z-ca naczelnika – Marek Tobolski
sekretarz – Krzysztof Grobelny
skarbnik – Stanisław Troczyński
gospodarz – Roman Tobolski
2 maja 1996 roku został wręczony naszej jednostce Sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Pępowo za naszą społeczną służbę w ratowaniu życia i mienia , który został odznaczony Złotym Znakiem Związku . Jest to dla nas zaszczyt i honor.
W tym samym roku następuje zmiana naczelnika , a został nim :
Janusz Pepliński

Rok 1997

W 1997 roku podczas wizyty druhów z Dodewaard otrzymujemy od nich w prezencie motopompę przewoźna na wózku o wydajności 1600 l/min.
.Bierzemy czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Komende Powiatową PSP.
Druhowie z naszej jednostki biorą także udział w szkoleniach na funkcyjnych co poprawia wyszkolenie i operatywność naszej OSP.
10 stycznia 2001 roku na walnym zebraniu sprawozdawcz-wyborczym
wybrano nowy Zarząd OSP:
prezes – Andrzej Małecki
naczelnik – Janusz Pepliński
wiceprezes – Krzysztof Grobelny
z-ca naczelnika – Ireneusz Małecki
sekretarz – Artur Dyba
skarbnik – Zenon Chorała
gospodarz – Zenon Robakowski
Druh Ireneusz Małecki na Zjeździe Gminnym ZOSP RP w Pępowie zostaje wybrany na Komendanta Gminnego ZOSP RP w Pępowie.
W tym też roku zostaje podjęta sprawa zakupu nowego samochodu , która zostaje zrealizowana . 28 grudnia 2001 roku przywozimy nowy średni samochód r atowniczo-gaśniczy STAR M-69 typ GBA 2,5/1600.

Rok 2002

Po uzbrojeniu i przystosowaniu 2 maja 2002 roku zostaje oficjalnie przekazany naszej jednostce. Star 244” typ GBA 2,5/1600 który był na naszym wyposażeniu przekazaliśmy do OSP Siedlec .
Także w roku siedmiu druhów uczestniczy w kursie medycznym i po ukończeniu go zostaje ratownikami medycznymi .
Również w grudniu ale 2004 roku przywozimy nowy samochód. Tym razem jest to FORD TRANSIT . I tym razem trzeba go było przystosować i wyposażyć co zrobiliśmy i w maju został nam oficjalnie przekazany jako samochód ratownictwa technicznego. Mercedes , który do tej pory służył za ten pojazd został przystosowany na samochód GLM-8 i zastąpił Żuka A-15 , którego sprzedaliśmy.

Rok 2006

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 20 . 01 . 2006 roku dokonano wyboru nowego Zarządu OSP:
prezes – Andrzej Małecki
wiceprezes naczelnik – Janusz Pepliński
wiceprezes – Ireneusz Małecki
z-ca naczelnika – Grzegorz Wabiński
sekretarz – Artur Dyba
skarbnik – Paweł Bzodek
gospodarz – Włodzimierz Nowacki

Rok 2011

W dniu 12 marca 2011r. miało miejsce walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na który dokonano wyboru nowego zarządu, w składzie:
prezes – Andrzej Małecki
wiceprezes naczelnik – Janusz Pepliński
wiceprezes – Ireneusz Małecki
zastępca naczelnika – Marek Tobolski
sekretarz – Piotr Krajka
skarbnik – Włodzimierz Nowacki
gospodarz – Paweł Bzodek
kronikarz – Piotr Małecki
członek – Grzegorz Wabiński
Wybrano też nowy skład komisji rewizyjnej:
przewodnicząca – Maria Grzesiak
wiceprzewodniczący – Robert Rolnik
sekretarz – Tobiasz Lisiecki
członek – Andrzej Wajn
członek – Stefan Dyba

Delegatami na Zjazd Gminny ZOSP RP zostali:
Andrzej Małecki, Grzegorz Wabiński, Ireneusz Małecki, Janusz Pepliński, Paweł Bzodek i Włodzimierz Nowacki.

Ochotnicza Straż Pożarna Pępowo         ul. Stanisławy Nadstawek 1C       63-830 Pępowo
Rok założenia 1881        KRS: 0000043987        REGON: 411427275         NIP: 6961702516